Be Aware

Сексуален тормоз на работното място

Превенция | Сенсибилизация | професионализъм

Watch this video about sexual harassment at the workplace
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Scroll down for more information about Be Aware
Be Aware
Сексуален тормоз на работното място
Превенция | Сенсибилизация | професионализъм
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Описание на проекта

Be Aware предлага систематичен подход чрез предоставяне на различни инструменти и методи за подобряване на професионалното развитие на мениджърите по човешки ресурси, обучителите, учителите, наставниците, представителите на работниците. Резултатите от проекта ще подобрят способността им да се справят по-ефективно с въпроса за сексуалния тормоз на работното място и да изпълняват ролята си за защита на правата на служителите.

Определение за сексуален тормоз

Според гражданското право сексуалният тормоз се определя като нежелано, неподходящо, унизително или обидно сексуално поведение на работното място с цел или ефект за създаване на заплашителна, враждебна и унизителна работна среда за тормозеното лице. Той се определя и като третиране на лице по по-неблагоприятен начин, защото този човек отхвърля или приема актове на сексуален тормоз. Всички видове действия, вербални и невербални, както и физически, могат да изпълнят критериите. Не само физическата, но и психическата неприкосновеност на индивидите трябва да бъде защитена съгласно тези правила. Според юрисдикцията физическият контакт срещу волята на служителя или повтарящите се сексуални действия, сексуални шеги, натиск за сексуални услуги или обидни предложения могат да се считат за сексуален тормоз.

Основни етапи на проекта

Изследване Национални/Културни нужда от адаптация за развитие и прилагане на обучение и акредитация

Това изследване е важно за събирането на национална информация за подробна рамка и услуги за подкрепа, които са от особен интерес за мерките за защита и осведоменост и включва важна информация за различията между страните партньори. Предоставянето на ключови точки за национално и културно внедряване и адаптиране се нуждае от идеите на проекта и методологията на BeAware, за да се даде възможност за успешно прехвърляне към страните партньори.

Стандарти за Be Aware обучение

Целта на обученията е намаляване на излагането на риск от сексуален тормоз на работното място и повишаване на общата информираност. Ще бъде разработен профил на компетенции, който е необходим за професионалното внедряване на методологията BeAware на работното място.

Be Aware Дистанционно & Лице-в-лице разработване на учебни курсове (Систематични мерки за превенция и подпомагащи организации)

Дистанционният и курсът „лице в лице“ ще обучават целевата група като BeAware ментори, което означава да се повиши чувствителността им към проблемите на сексуалния тормоз на работното място и да се осъзнаят техните отговорности. Те се учат как да се справят най-добре със сексуалния тормоз на работното място и как да прилагат структури за превенция.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Be Aware Дистанционно & Лице-в-лице разработване на учебни курсове (Информираност в организациите)

Дистанционният курс и курсът „лице в лице” ще научат целевата група за това как да се повиши чувствителността на различните им служители в организацията към проблемите на сексуалния тормоз на работното място и да се повишат техните компетенции при справяне със сексуалния тормоз в обучението и на работното място. След обучението те могат да обучат персонала си в своите организации и да ги запознаят с проблемите, свързани със сексуалния тормоз.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Трансфер и приложение на методологията Be Aware

Наръчникът на BeAware съдържа изисквания на организационно и системно ниво, които се дават за дългосрочно прилагане на методологията на BeAware за осигуряване и устойчиво прилагане на интервенциите на работното място и в образованието.
01.

Изследване Национални/Културни нужда от адаптация за развитие и прилагане на обучение и акредитация

Това изследване е важно за събирането на национална информация за подробна рамка и услуги за подкрепа, които са от особен интерес за мерките за защита и осведоменост и включва важна информация за различията между страните партньори. Предоставянето на ключови точки за национално и културно внедряване и адаптиране се нуждае от идеите на проекта и методологията на BeAware, за да се даде възможност за успешно прехвърляне към страните партньори.
02.

Стандарти за Be Aware обучение

Целта на обученията е намаляване на излагането на риск от сексуален тормоз на работното място и повишаване на общата информираност. Ще бъде разработен профил на компетенции, който е необходим за професионалното внедряване на методологията BeAware на работното място.
03.

Be Aware Дистанционно & Лице-в-лице разработване на учебни курсове (Систематични мерки за превенция и подпомагащи организации)

Дистанционният и курсът „лице в лице“ ще обучават целевата група като BeAware ментори, което означава да се повиши чувствителността им към проблемите на сексуалния тормоз на работното място и да се осъзнаят техните отговорности. Те се учат как да се справят най-добре със сексуалния тормоз на работното място и как да прилагат структури за превенция.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

04.

Be Aware Дистанционно & Лице-в-лице разработване на учебни курсове (Информираност в организациите)

Дистанционният курс и курсът „лице в лице” ще научат целевата група за това как да се повиши чувствителността на различните им служители в организацията към проблемите на сексуалния тормоз на работното място и да се повишат техните компетенции при справяне със сексуалния тормоз в обучението и на работното място. След обучението те могат да обучат персонала си в своите организации и да ги запознаят с проблемите, свързани със сексуалния тормоз.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

05.

Трансфер и приложение на методологията Be Aware

Наръчникът на BeAware съдържа изисквания на организационно и системно ниво, които се дават за дългосрочно прилагане на методологията на BeAware за осигуряване и устойчиво прилагане на интервенциите на работното място и в образованието.

контакт

    Прочетох политиката за поверителност. Съгласен съм, че моите данни за контакт и въпроси ще се съхраняват за постоянно.

    партньор